ផលប៉ះពាល់​ពី​ការ​សង់​ទ

ផលប៉ះពាល់​ពី​ការ​សង់​ទំនប់​វារីអគ្គិសនី​នៃ​ទន្លេ​មេគង្គ!

នេះ​គឺ​ជា​អត្ថបទ​ដែល​សរសេរ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​និយាយ​ពី​ផល​ប៉ះពាល់​ដល់​បឹង​ទន្លេសាប​បណ្ដាល​មក​ពី​ការ​សង់ទំនប់​វារីអគ្គិសនី​ច្រើន​លើស​កំណត់​នៅ​ផ្នែក​ខាង​លើ​នៃ​ទន្លេ​មេគង្គ ។ ខ្ញុំ​មិន​បាន​បកប្រែ​ជា​ភាសា​ជាតិ​ទេ ប្រសិនជា​មាន​អ្នក​ចង់​យក​វា​ទៅ​ប្រែ​សម្រួល​ជា​ភាសា​ជាតិ​ហើយ​ដាក់​ប្រកាស​នៅ​ត្រង់ណា​នោះ ខ្ញុំ​សូម​អរគុណ​ចំពោះ​ការ​ចែកចាយ ។Impacts of Hydropower Dam on Tonle Sap III [Compatibility Mode]