តោ​ថ្ម​នៅ​ឈរ​ក្នុង​ព្រៃ


អនិច្ចា​តោ​ថ្ម​ឈរ​កណ្ដាល​ព្រៃ​​យ៉ាង​ស្ងាត់​ជ្រងំ ។ ខ្ញុំ​ឆ្ងល់​ថា​ហេតុអី​គេ​មិន​យក​ទៅ​តម្កល់​ទុក​នៅ​អភិរក្សដ្ឋាន ។

3 thoughts on “តោ​ថ្ម​នៅ​ឈរ​ក្នុង​ព្រៃ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s