តើ​ទេសចរណ៍​ដែល​មាន​ការ​ទទួលខុសត្រូវ​ជា​អ្វី?


តើ​ទេសចរណ៍​ដែល​មាន​ការ​ទទួលខុសត្រូវ​ជា​អ្វី? What is the Responsible Tourism? ថ្ងៃ​នេះ​បាន​ទៅ​ចូលរួម​សិក្ឋាសាលា​ជាមួយ​ទីភ្នាក់ងារ​ទេសចរណ៍​មួយ​នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប ។ គេ​បាន​ដាក់​សំណួរ​ដូច​មាន​នៅ​ខាង​លើ​ស្រាប់​ដើម្បី​ឲ្យ​សិក្ខាកាម​ទាំងអស់​ចូលរួម​ផ្ដល់​និយមន័យ ។ តើ​អ្នក​គិត​និង​យល់​យ៉ាងណា​ដែរ​ចំពោះ​អត្ថន័យ​របស់​វា?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s