តើ​ផ្លែឈើ​អ្វី​ដែល​យើង​ញ៉ាំ​តែ​សម្បក?


ល្ងាចមិញ​ដើរ​កាត់​ផ្សារ​បាន​ឮ​ក្រុម​ណូគា​គេ​កំពុង​ឃោសនា​ទូរស័ព្ទ​ម៉ាក Nokia C3 ហ្នឹង​សួរ​សំណួរ​ថា “តើ​ផ្លែឈើ​អ្វី​ដែល​យើង​ញ៉ាំ​តែ​សម្បក?” អត់​មាន​នរណា​ម្នាក់​ឆ្លើយ​ត្រូវ​ទេ ខ្លះ​ថា​ម៉ាក់ប្រេងម៉ាក់ប្រាង ខ្លះ​ថា​ព្រីង ។ល។ ខ្ញុំ​ក៏​អត់​ដឹង​ដែរ ។ តើ​បងប្អូន​ណា​អាច​ឆ្លើយ​បាន?

2 thoughts on “តើ​ផ្លែឈើ​អ្វី​ដែល​យើង​ញ៉ាំ​តែ​សម្បក?

  1. Kim Chandara 06/12/2012 / 2:07 pm

    គឺផ្លែឈើ ដែលគេសែនរួច។ ហើយគេទៅសុំសម្បកមកញ៉ាំ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s