មូលហេតុ​អ្វី​ទើប​ចាស់ៗ​ចូលចិត្ត​ជេរ​កូនថា…..?


មូលហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​ចាស់ៗ​ចូលចិត្ត​ជេរ​កូន​ថា “មីក្យួន អាក្យួន” ពេល​ដែល​ក្មេង​ហ្នឹង​កាច ឆ្នាស់ កំណាញ់ និង​លោភលន់​ដណ្ដើម​អ្នក​ដទៃ? ហេតុអ្វី​មិន​ជេរ​ថា “អាក្សៀម មីក្សៀម” ផង​ទៅ?

One thought on “មូលហេតុ​អ្វី​ទើប​ចាស់ៗ​ចូលចិត្ត​ជេរ​កូនថា…..?

  1. enana88 30/10/2010 / 9:41 pm

    ចាស់ៗបានបណ្តុះគំនិតក្មេងៗតាំងពីតូចឲ្យស្អប់យួន តែក៏គួរ​ឲ្យស្អប់មែនហ្នឹង​សម្រាប់​សៀមសូមអត់មានយោបល់

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s