រង្វាស់​ខ្មែរ


សួស្ដី មិត្តទាំងអស់,

កាលពីយូរយារណាស់មកហើយ (នៅក្មេង), ខ្ញុំធ្លាប់ឮ​ ចាស់ៗ (នៅស្រុកស្រែ) និយាយអំពីរង្វាស់ ដូចខាងក្រោមនេះ ៖

– ១​ ក្រពើ
– ១​ ត្របក …

សំណួររបស់ខ្ញុំ ៖

១- តើ ១​ ក្រពើ ជា​រង្វាស់អ្វី ?
២- ​រង្វាស់ដែលតូចជាង​ ១​ ក្រពើ ជា​អ្វី ?
៣- ​រង្វាស់ដែលធំជាង​ ១​ ក្រពើ ជា​អ្វី ?

៤- តើ ១​ ត្របក ជា​រង្វាស់អ្វី ?
៥- ​រង្វាស់ដែលតូចជាង​ ១​ ត្របក ជា​អ្វី ?
៦- ​រង្វាស់ដែលធំជាង​ ១​ ត្របក ជា​អ្វី ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s