សត្វ​ទទា​ទ្រូង​លឿង

នេះ​ជា​ការ​ពិពណ៌នា​ពី​សត្វ​ទទា​ទ្រូង​លឿង​របស់​ស្រុក​យើង ។

សូម​អាន​តាម​ការគួរ និង​ជួយ​រិះគន់​ដើម្បី​ស្ថាបនា​ផង ។