ចម្លើយ​ពាក្យ​បរិវាសព្ទ​កើត​ចេញ​ពី​ការ “គន្លាស់កាត់”


សួស្ដី បង​ប្អូន ថ្ងៃ​នេះ​ខ្ញុំ​សាក​ដាក់​ចម្លើយ​សម្រាប់​អត្ថបទ​ចុះ​ផ្សាយ​របស់​ខ្ញុំ​កាល​ពី​ពីរ​ថ្ងៃ​មុន​ស្ដី​ពី​បរិវាសព្ទ​កើត​ចេញ​ពី​ការ “គន្លាស់កាត់” ដូច​ខាង​ក្រោម៖

សម្លសម្លុក ៖ សម្លុក < សម្លុក + ប្រហ < សម្ល + ប្រហុក
សមសួន ៖ សួន < សួន + ខ្លម < សម + ខ្លួន
ចានក្បាន ៖ ក្បាន < ក្បានដាក់ចាក់ < ក្បាក់ដាក់ចាន
ភ្លេងភ្លាត់ ៖ ភ្លាត់< ភ្លាត់នឹងមុំ < ផ្លុំនឹងមាត់

6 thoughts on “ចម្លើយ​ពាក្យ​បរិវាសព្ទ​កើត​ចេញ​ពី​ការ “គន្លាស់កាត់”

  1. Chhunleng 11/10/2013 / 10:56 pm

    ចុះពាក្យ ៖ ដេកពួន

    • ពាក្យ​នេះ​មិនមែន​កើត​ដោយ​ការ​គន្លាស់​កាត់​ទេ គឺ​កើត​ដោយ​យក​ពាក្យ​ពីរ​ផ្សេង​គ្នា​មក​ផ្គុំ​គ្នា

  2. ថាច់ង៉ុកហឿង 25/02/2011 / 9:34 pm

    សុំអគុណអស់មិត្ត!​ខ្ញុំជាប្រជាជនវៀតណាមនៅកម្ពុជាក្រោម​ខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរចង់ស្វែងយល់នូវពាក្យបរិវារស័ព្ទ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s