ចម្លើយ​លើ​រង្វាស់​ខ្មែរ


នេះ​ជា​ចម្លើយ​លើ​ប្រកាស “រង្វាស់​ខ្មែរ​បុរាណ”

១- តើ ១​ ក្រពើ ជា​រង្វាស់អ្វី ?
– ១ ក្រពើ ជា ​រង្វាស់ វល្លិ
២- ​រង្វាស់ដែលតូចជាង​ ១​ ក្រពើ ជា​អ្វី ?
– ​រង្វាស់ដែលតូចជាង​ ក្រពើ គឺ ចន្ទាស
៣- ​រង្វាស់ដែលធំជាង​ ១​ ក្រពើ ជា​អ្វី ?
– រង្វាស់ដែលធំជាង​ ​ ក្រពើ គឺ ក្រមាល់

ចន្ទាស (ន.) ​ចំនួន​បាច់​ផ្ដៅ ២០ ដើម ចង​ជា​សំណុំ​រួចបត់​ជា​ពីរ : ​ផ្ដៅ​មួយ​ចន្ទាស ។
ក្រពើ (ន.) ​ចំនួន​បាច់​ផ្ដៅ ១០ ចន្ទាស គឺ ២០០ ដើម : ​ផ្ដៅ​មួយក្រពើ ។
ក្រមាល់ (ន.) ចំនួនបាច់​ផ្ដៅ​ ១០​ ក្រពើ គឺ ២០០០ ដើម ។ ចំនួន​ឫស្សី ៣០ ដើម : ឫស្សី​មួយ​ក្រមាល់ ។

រង្វាស់ វល្លិ ៖
១ ក្រមាល់ = ១០ ក្រពើ = ១០០ ចន្ទាស

    ១ ចន្ទាស = ២០​ ដើម
    ១ ក្រពើ = ២០០ ដើម
    ១ ក្រមាល់ = ២០០០ ដើម

៤- តើ ១​ ត្របក ជា​រង្វាស់អ្វី ?
ត្របក គឺជា រង្វាស់ស្លឹកឈើ ។​
៥- ​រង្វាស់ដែលតូចជាង​ ១​ ត្របក ជា​អ្វី ?
រង្វាស់ ស្លឹកឈើ ដែលតូចជាង ត្របក គឺ ស្នើរ ។
៦- ​រង្វាស់ដែលធំជាង​ ១​ ត្របក ជា​អ្វី ?
រង្វាស់ ស្លឹកឈើ ដែលធំជាង ត្របក គឺ ? ។

ត្របក (ន.) ចំនួន​ម្លូ ១០ ស្នើរ គឺ​ម្លូ ២០ សន្លឹក : ទិញ​ម្លូ​ ១ ត្របក​ផ្ញើ​គ្នា​ផង !
ស្នើរ (ន.) ចំនួន​ម្លូ ២ សន្លឹក

រង្វាស់ ស្លឹកឈើ, ម្លូ​ ៖

    ១ ស្នើរ = ២​ សន្លឹក
    ១ ត្របក ​= ១០ ស្នើរ គឺ ២០ សន្លឹក ។

ដោយក្ដីរាប់អាន

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s