ពាក្យ​បណ្ដៅ​ខ្មែរ

ចាស់បុរាណ បានបណ្ដៅថា ៖

មានជើងមួយ ខ្សែទាញស្នែងបី
ភាពដូចស្រី មានដោះខាងឆ្វេង
មានធ្នូមិនដែលបាញ់លេង បាញ់តែខ្លួនឯង
សូរសៀងស្រងាត់ ។

សូម​ឆ្លើយ​មើល!