ពាក្យ​បណ្ដៅ​ខ្មែរ


ចាស់បុរាណ បានបណ្ដៅថា ៖

មានជើងមួយ ខ្សែទាញស្នែងបី
ភាពដូចស្រី មានដោះខាងឆ្វេង
មានធ្នូមិនដែលបាញ់លេង បាញ់តែខ្លួនឯង
សូរសៀងស្រងាត់ ។

សូម​ឆ្លើយ​មើល!

5 thoughts on “ពាក្យ​បណ្ដៅ​ខ្មែរ

  1. ព្រហ្មមុខ៤ 29/11/2010 / 10:08 pm

    😀

  2. គាឡុង 27/11/2010 / 2:46 pm

    មិនទាន់ឆ្លើយផង មានអ្នកឆ្លើយត្រូវបាត់!

  3. ព្រហ្មមុខ៤ 26/11/2010 / 11:49 am

    ទ្រខ្មែរ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s