រូប​ព្រះសង្ហារ​នៃ​ស្ថាប័ន​ព្រះមហាក្សត្រ​កម្ពុជា ត្រូវ​គេ​យក​មក​បោះ​លើ​ស្បែក​ជើង!


W hតាម​គេហទំទ័រ​នេះ បាន​បង្ហាញ​ឲ្យ​ខ្មែរ​ឈឺចាប់​ជា​ខ្លាំង! សម្រាប់​ខ្ញុំ​ពិត​ជា​មិន​អាច​ទទួល​យក​បាន​ឡើយ! សំណូមពរ​ឲ្យ​ក្រសួង​ការ​បរទេស​ចាត់​វិធានការណ៍​ភ្លាមៗ​ទៅ​នឹង​ក្រុមហ៊ុន​អ់គ្លេស​មួយ​នេះ​ជា​បន្ទាន់ ។ សូម​អាន​តាម​តំណ​នេះ http://www.zazzle.co.uk/cambodia_coat_of_arms_shoes-
167424832741202142.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s