ហេតុអ្វី​មាន​ចេកមាស​ចេក​ប្រាក់​និង​ផ្កាស្លា?


សួស្ដី​អ្នក​ទាំងអស់​គ្នា ខ្ញុំ​មាន​ចម្ងល់​មួយ​ដែល​រក​នឹក​មិន​យល់ ។

ខ្ញុំ​ឆ្ងល់​ថា៖

– ហេតុ​អ្វី​មាន​ចង​ចេកមាស ចេកប្រាក់ នៅ​ក្នុង​ពិធី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ខ្មែរ?

– ហេតុអ្វី​មាន​ពិធី​បាច​ផ្កាស្លា?

– ហេតុអ្វី​កូនកម្លោះ​កូន​ក្រមុំ​ចាំបាច់​ពរ​ផ្កាស្លា​រួម​គ្នា?

សូម​ជួយ​ឆ្លើយ​ផង​ប្រសិនជា​មាន​ចម្លើយ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s