ពាក្យ “ត្រពាំង” និង “រលំ”

ថ្មីៗ​នេះ​ខ្ញុំ​ទើប​បាន​ឮ​ពាក្យ​ពីរ​ដែល​ខ្ញុំ​មិន​គិត​ថា​ថ្មី​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង នោះ​គឺ៖

ត្រពាំង (ន) ជា​ថ្លុក​ទឹក​ដក់​នៅ​ក្នុង​ព្រៃ​ មាន​សណ្ឋាន​មូល​ឬ​ទ្រវែង ជួនកាល​អាច​មាន​កូន​ប្រឡាយ​តូច​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ ។

រលំ (ន) ជា​ថ្លុក​ទឹក​មាន​សណ្ឋាន​ធំ​កន្តាលហាល ផ្សាភ្ជាប់​ខ្លួន​នឹង​កូន​អូរ​ឬ​ប្រឡាយ​ ។ វា​ត្រូវ​ហូរ​ចាក់បំពេញ​ទឹក​ដោយ​កូនអូរ​និង​ទឹក​ភ្លៀង ។

ពាក្យ​នេះ​ខ្ញុំ​បាន​ឮ​ពី​អ្នក​ភូមិ​ដង​ផ្លិត​ឋិត​នៅ​ក្នុង​ខែត្រ​ព្រះវិហារ​ជាប់​ព្រំដែន​លាវ ។ ខ្ញុំ​គិត​ថា​គួរ​បញ្ចូល​ពាក្យ​នេះ​ក្នុង​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​ក្រោយ​ទៀត​បើទោះជា​វា​ជា​ពាក្យ​ហៅ​តាម​តំបន់​ក៏ដោយចុះ ។