ខ្ញុំ​មាន​បញ្ហា​នឹង​ពុម្ពអក្សរ Hanuman ថ្មី


មិន​ដឹង​យ៉ាង​ម៉េច​ទេ ពុម្ពអក្សរ​ហនុមាន​ថ្មី​របស់​បង​ហុង វា​មិន​ប្ដូរ​មូសិកទន្ត (៉) ទៅ​ជា​ក្បៀស​ក្រោម​ឬ​ស្រៈ (ុ) ទេ។ ខ្ញុំ​បាន​ប្រើ​លើ MS Word, Excel, OpenOffice 3.2 ហើយ​ តែ​សុទ្ធតែ​គ្មាន​បាន​លទ្ធផល​ទាំងអស់ ។ មិន​ត្រឹម​តែ​មួយ​នេះ​ទេ សូម្បី​តែ​វាយ​យក​ស្រៈ​ពេញតួ​ជា​ជើង​ក៏​មិន​ចេញ​ដូច​ពុម្ព​ចាស់ៗ​ដែរ! មិន​ដឹង​ថា​ពុម្ពនេះ​បង​ហុង​ធ្វើ​ពិសេស​សម្រាប់​តែ​ប្រើ​បង្ហាញ​លើ​បណ្ដាញ​ឬ​យ៉ាង​ណា ។ មាន​នរណា​អាច​ជួយ​ស្រាយ​ចម្ងល់​ខ្ញុំ​បាន​ទេ? ជួយ​យក​តែ​បុណ្យ​ទៅ…!
(មើល​រូប​ភាព​ដែល​ខ្ញុំ​មាន​បញ្ហា)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s