យុទ្ធនាការ​រាប់​សត្វស្លាប​ទឹក​ទូទាំង​ប្រទេស


អង្គការ​អភិរក្ស​សត្វព្រៃ​នៅ​កម្ពុជា​និង​អ្នក​អភិរក្ស​ស្ម័គចិត្ត​មួយ​ចំនួន​ធំ បាន​នាំ​សម្រេច​ធ្វើ​ការ​ចុះ​ស្ថិតិ​សត្វស្លាប​ទឹក​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា​នាចុង​ខែ​មករា ២០១៣ នេះ ដើម្បី​ធ្វើ​សមទិនទិន្នន័យ​សត្វស្លាប​ទឹក​ដែល​មាន​ស្រាប់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​មក​ហើយ​នោះ ។
អង្គការ​ដែល​ផ្ដួផ្ដើម​កម្មវិធី​នេះ​គឺ៖ អង្គការ​សមាគម​អភិរក្ស​សត្វព្រៃ WCS
សមាជិក​និង​អ្នក​ស្ម័គ​ចិត្ត​មាន៖
1. Birdlife
2. Sam Veasna Center for Wildlife Conservation (SVC)
3. Angkor Center for Conservation of Biodiversity (ACCB)
និង​អ្នក​ស្ម័គ​ចិត្ត​ជា​ច្រៀន​រូប​ទៀត ។

5 thoughts on “យុទ្ធនាការ​រាប់​សត្វស្លាប​ទឹក​ទូទាំង​ប្រទេស

  1. Lovepeehs05 05/01/2013 / 3:26 pm

    ហេ, ខេមរក្សបក្សី ! សុំទៅរាប់ដែរ បានអត់ ?

    • បាន​ជានិច្ច! នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៥ នេះ ខ្ញុំ​នឹង​ចុះ​ធ្វើ​ការ​រាប់​នៅ​ជិត​កន្លែង​ធ្វើ​ការិយាល័យ​ដែល​មាន​ចម្ងាយ​ប្រមាណ ៨​គីឡូម៉ែត្រ​ពី​ក្រុង​សៀមរាប ។ ពួក​យើង​នឹង​ចំណាយ​ពេល​ពេញ​មួយ​ថ្ងៃ​រាប់​សត្វ​ទាំង​នោះ​នៅ​ហាល​វាល​ទី​នោះ ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s