មាន​ការ​ចាប់​ទាហាន​នៅ​ខេត្ត​ប៉ៃលិន!

យោង​តាម​សាច់ញាតិ​ខ្ញុំ​នៅ​ក្រុង​ប៉ៃលិន​និង​កំរៀង​បាន​និយាយ​ថា៖ នៅ​ទីនោះ​បច្ចុប្បន្ន​កំពុង​មាន​ការ​ដើរ​ចាប់​ទាហាន​តាម​ភូមិ​និង​ផ្ទះ​នីមួយៗ​ដោយ​ក្មេង​ប្រុស​ដែល​មាន​អាយុ​ពី​២០​ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ នឹង​ត្រូវ​ចាប់​យក​ទៅ​ហ្វឹកហាត់​ធ្វើ​ទាហាន ។ ខ្ញុំ​ស្ទើរតែ​មិន​ជឿ​ថា​សម័យ​សតវត្ស​ទី​២១​ហើយ​នៅ​មាន​ចាប់​ទាហាន​ដូច​ទសវត្ស​ឆ្នាំ​១៩៨០​ទៀត!