យុទ្ធនាការ​រាប់​សត្វស្លាប​ទឹក​ទូទាំង​ប្រទេស

អង្គការ​អភិរក្ស​សត្វព្រៃ​នៅ​កម្ពុជា​និង​អ្នក​អភិរក្ស​ស្ម័គចិត្ត​មួយ​ចំនួន​ធំ បាន​នាំ​សម្រេច​ធ្វើ​ការ​ចុះ​ស្ថិតិ​សត្វស្លាប​ទឹក​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា​នាចុង​ខែ​មករា ២០១៣ នេះ ដើម្បី​ធ្វើ​សមទិនទិន្នន័យ​សត្វស្លាប​ទឹក​ដែល​មាន​ស្រាប់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​មក​ហើយ​នោះ ។
អង្គការ​ដែល​ផ្ដួផ្ដើម​កម្មវិធី​នេះ​គឺ៖ អង្គការ​សមាគម​អភិរក្ស​សត្វព្រៃ WCS
សមាជិក​និង​អ្នក​ស្ម័គ​ចិត្ត​មាន៖
1. Birdlife
2. Sam Veasna Center for Wildlife Conservation (SVC)
3. Angkor Center for Conservation of Biodiversity (ACCB)
និង​អ្នក​ស្ម័គ​ចិត្ត​ជា​ច្រៀន​រូប​ទៀត ។